ถวายพระไตรปิฏก

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.39 น. ขออนุโมทนาบุญกับนายแพทย์จักรพงศ์+แพทย์หญิง ใจทิพย์ ไพบูลย์ ที่ได้ถวายพระไตรปิฎกฉบับอรรถกถาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 91 เล่ม ราคา 25,000 บาท พร้อมตู้ราคา 9,000 บาท และ พระไตรปิฎกฉบับอรรถกถาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 45 เล่ม ราคา 15,000 บาท พร้อมตู้ราคา 6,500 รวม 55,500 บาท